14 ก.ย. 2563
พนักงานราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์(ทุกแห่ง) รับ
13 ก.ย. 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฯ(ทุกแห่ง) รับ
10 ก.ย. 2563
การมอบรางวัลให้กับบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี 62(ทุกแห่ง) รับ
10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นฯ(ทุกแห่ง) รับ
10 ก.ย. 2563
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กรฯ(บัวเชด) รับ
10 ก.ย. 2563
ข้อมูลความเชื่อมโยงในการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาฯ(ทุกแห่ง) รับ
10 ก.ย. 2563
ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2563(ทุกแห่ง) รับ
10 ก.ย. 2563
การติดตามการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ(ทุกแห่ง) รับ
09 ก.ย. 2563
ขอความร่วมมือสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2564) ทุกแห่ง รับ
09 ก.ย. 2563
เลื่อนการประชุมสรุปผลากรดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดสุรินทร์ ประ รับ
09 ก.ย. 2563
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2563 รับ
07 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด การติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ รับ
07 ก.ย. 2563
การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชนฯ(ทุกแห่ง) รับ
07 ก.ย. 2563
การกรอกแบบประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชนฯ(ทุกแ รับ
07 ก.ย. 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบฯปี62(ทุกแห่ง) รับ
07 ก.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ปี63 (ทุกแห่ง) รับ
07 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับจังหวัด(ปราสาท รับ
07 ก.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏฺิบัติการการขับเคลื่อนงานและบูรณาการกลไกแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาฯ(ทุกแห่ง) รับ
07 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการฯ(สังขะ/สนม/ชุม รับ
03 ก.ย. 2563
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน(ทุกแห่ง) รับ
03 ก.ย. 2563
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี(ทุกแห่ง) รับ
03 ก.ย. 2563
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563(เมือ รับ
03 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (ศีขรภูมิ) รับ
02 ก.ย. 2563
การเผยแพร่ผลงานวิชากร (ทุกแห่ง) รับ
02 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ตามข้อส รับ
02 ก.ย. 2563
การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทุกแห่ง) รับ
02 ก.ย. 2563
โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่แต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)(อำเภอเมือง รับ
01 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาต รับ
01 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินและความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์(ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ย. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที รับ
01 ก.ย. 2563
ขอเชิญเป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบค รับ
01 ก.ย. 2563
ขอส่งรายงานการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 2 รับ
01 ก.ย. 2563
การดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กศน.อำเภอ รับ
01 ก.ย. 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2563(เพิ่มเ รับ
31 ส.ค. 2563
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง(ทุกแห่ง) รับ
31 ส.ค. 2563
ส่งสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย(ทุกแห่ง) รับ
31 ส.ค. 2563
เชิญเป็นวิทยากรโครงการบำบักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ(เมือง) รับ
31 ส.ค. 2563
แจ้งเวียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. (ทุกแห่ง) รับ
31 ส.ค. 2563
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ(ทุกแห่ง) รับ
31 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(บัวเชด) รับ
28 ส.ค. 2563
การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระับมัธยมศึกษา รับ
28 ส.ค. 2563
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญั รับ
28 ส.ค. 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายใหสถานศึกษาที่แต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์(เมือง/รั รับ
27 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562 รับ
27 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะุห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รับ
25 ส.ค. 2563
แบบสอบถาม สภาพปัญหา และอุปสรรค การใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา รับ
25 ส.ค. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ รับ
24 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กศน.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกร รับ
24 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รับ
24 ส.ค. 2563
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564(ทุกแห่ง) รับ
24 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับ
21 ส.ค. 2563
ขอข้อมูลการดำเนินการวิจัย(ปราสาท) รับ
21 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัย(ทุกแห่ง) รับ
21 ส.ค. 2563
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 63(ทุกแห่ง) รับ
21 ส.ค. 2563
การบูรณาการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับ
21 ส.ค. 2563
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ(ท รับ
21 ส.ค. 2563
การเปิดสถานศึกษา On-site (ทุกแห่ง) รับ
21 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค (ทุกแห่ง) รับ
19 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด แจ้งข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี(ทุกแห่ง) รับ
19 ส.ค. 2563
ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ"ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ" (ทุกแห่ง) รับ
19 ส.ค. 2563
ขอมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว (ทุกแห่ง) รับ
19 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รับ
19 ส.ค. 2563
เน้นย้ำการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ทุกแห่ง) รับ
19 ส.ค. 2563
ขอเลื่อนโครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้มฯ(รัตนบุรี) รับ
19 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กรฯ(รัตนบุรี) รับ
19 ส.ค. 2563
การติดตามการจัดทำสื่อวิดิทัศน์ เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ(ทุกแห่ง) รับ
17 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัยฯ(ทุกแห่ง) รับ
17 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสขาว ปลอดยาเสพติดฯ ระดับทอง (โนนนารายณ/พนมดงรัก) รับ
17 ส.ค. 2563
ด่วนที่สุด ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสขาว ปลอดยาเสพติดฯ ระดับเงิน (สังขะ/ศีขร/กาบเชิง/เมือง/ศรีณงค์ รับ