08 ก.ค. 2563
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปี 64 (ทุกแห่ง) รับ
08 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมฯ(รัตนบุรี/ รับ
03 ก.ค. 2563
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยฯ(ทุกแห่ง) รับ
03 ก.ค. 2563
ขอเชิญครู กศน. เข้ารับบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ปราสาท) รับ
03 ก.ค. 2563
่ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการจัดงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 (สนม) รับ
03 ก.ค. 2563
โครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทศ(ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดฯ(ทุกแห รับ
01 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษาในช่วงโควิด19 (ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ค. 2563
สำรวจนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี 1/2563 (ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ค. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา(จอมพระ) รับ
01 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา สวนสาธารณะ"(สำโรงทาบ) รับ
01 ก.ค. 2563
การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563(ทุกแห่ง) รับ
01 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชนฯ รับ
01 ก.ค. 2563
การอนุญาตเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ รับ
01 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม (ทุกแห่ง) รับ
30 มิ.ย. 2563
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่ฯ รับ
30 มิ.ย. 2563
การจัดทำสื่อวีดีทัศน์ รายวิชาบังคับฯ (รัตนบุรี ,ศีขรภูมิ) รับ
30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ รับ
30 มิ.ย. 2563
การลงทะเบียน Application "ไทยชนะ" (ทุกแห่ง) รับ
30 มิ.ย. 2563
ถ่ายทำการจัดทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล(บัวเชด) รับ
30 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการร์ของโรคโควิดฯ(ทุกแห่ง) รับ
30 มิ.ย. 2563
คู่มือการปฎิบัติงานตามมาตการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ(ทุกแห่ง) รับ
29 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนฯ(ทุกแห่ง) รับ
29 มิ.ย. 2563
สรุปผลการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 (ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงฯ(ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ฯประเภทการจัดการขยะมูลฝอยฯ (ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
ขอส่งสำเนาหนังสือ(ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกฯรองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่1/2563 (ทุกแห่ง) รับ
26 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ฯด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าฯ(ทุกแห รับ
26 มิ.ย. 2563
การคัดเลือกครูและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563(ทุกแห่ง) รับ
25 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรองในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ(ทุกแห่ง) รับ
25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ฯ (ทุกแห่ง) รับ
25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร(ทุกแห่ง) รับ
25 มิ.ย. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563(ทุกแห่ง) รับ
24 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน. รับ
24 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ รับ
23 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม(ทุกแห่ง) รับ
23 มิ.ย. 2563
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ศรช.ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ฯ (ทุกแห่ง)" รับ
23 มิ.ย. 2563
ขอจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อรับการคัดเลือกคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป. ปี 63 (ทุกแห่ รับ
23 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด แจ้งข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี(ทุกแห่ง) รับ
23 มิ.ย. 2563
ขอใช้ห้องประชุม(เมืองสุรินทร์) รับ
23 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่6/2563(ทุกแห่ง) รับ
23 มิ.ย. 2563
รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่1/63(เมือง/ปราสาท/ศีข รับ
23 มิ.ย. 2563
สำรวจความต้องการเข้าร่วมศึกษาต่อโครงการกาสจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ(ทุกแห่ง) รับ
22 มิ.ย. 2563
ขอเชิญครู กศน. เข้ารับบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ทุกแห่ง) รับ
22 มิ.ย. 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชี รับ
22 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิกา รับ
22 มิ.ย. 2563
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น กศน.พรีเมี่ยม (ทุกแห่ง) รับ
22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Online ภาคเรียนที่1/2563( ทุกแห่ง) รับ
22 มิ.ย. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (บัวเชด) รับ
22 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2563 ของสถานศึกษา กศน. (ทุกแห่ง) รับ
19 มิ.ย. 2563
สรุปการเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสั รับ
19 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดกิจกรรมและรายงานผลฯ โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ รับ
19 มิ.ย. 2563
การจัดทำสื่อวีดีทัศน์ รายวิชาบังคับ ฯ (สังขะ,บัวเชด) รับ
18 มิ.ย. 2563
ด่วนทีสุด ขอให้เร่งตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานขอระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รับ
18 มิ.ย. 2563
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราทานของกระทรวงมหาดไทย ปี 63 (ทุกแห่ง) รับ
18 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร(ทุกแห่ง) รับ
18 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรคิ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี 63 (รัตนบุรี) รับ
17 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯรองผอ.สนง.กศน. รองผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษาฯ (ทุกแห่ง) รับ
17 มิ.ย. 2563
การจัดทำสื่อวิดิทัศน์ รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(เมื รับ
17 มิ.ย. 2563
รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านประจำปีงบประมาณ 2563 (ทุกแห่ง) รับ
17 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การจัดงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส2และ3 ปีงปม.2563(ลำดวน/สนม) รับ
16 มิ.ย. 2563
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่สู่ช รับ
16 มิ.ย. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ปี 63 ระดับ สทศ. (ทุกแห่ง) รับ
16 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ(ทุกแห่ง) รับ
16 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพ รับ
16 มิ.ย. 2563
รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 /62(เมือง/ปราสาท/ศีขร/ท่าตูม/กาบเชิง/สังขะ/บัวเชด) รับ
16 มิ.ย. 2563
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด -19 (ทุกแห่ง) รับ
16 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ทุกแห่ง) รับ