08 ก.ค. 2563 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     รับ
30 มิ.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
30 มิ.ย. 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓     รับ
29 มิ.ย. 2563 บิดาของข้าราชการ ตำเเหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเสียชีวิต (รัตนบุรี)     รับ
26 มิ.ย. 2563 รายงานแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
26 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภารคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (กศน.ท่าตูม)     รับ
26 มิ.ย. 2563 ข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (สนม)     รับ
26 มิ.ย. 2563 ข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (โนนนารายณ์)     รับ
25 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กศน.ท่าตูม)     รับ
25 มิ.ย. 2563 รายงานแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สำโรงทาบ)     รับ
25 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.     รับ
25 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันศึกษาสังกัด กศน.(ท่าตูม)     รับ
24 มิ.ย. 2563 รายงานการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคที่ 1/2563     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.(ศรีณรงค์)     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ชุมพลบุรี)     รับ
24 มิ.ย. 2563 แผนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (     รับ
23 มิ.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
22 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563     รับ
22 มิ.ย. 2563 รายงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )     รับ
22 มิ.ย. 2563 รายงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด     รับ
22 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ.)อ.โนนนารายณ์     รับ
22 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ศรีณรงค์     รับ
18 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (รัตนบุรี)     รับ
18 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชาการ รอบที่ 5     รับ
17 มิ.ย. 2563 ขอส่งข้อมูลการสำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)     รับ
16 มิ.ย. 2563 แผนการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชนหลักสูตรDigtal literacyและการค้าออนไลน์     รับ
15 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร     รับ
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญท่านเป็นประธานในพิธีปิด     รับ
09 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์ (โนนนารายณ์)     รับ
09 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์ (พนมดงรัก)     รับ
09 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร     รับ
08 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ     รับ
08 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู     รับ
05 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์(สนม)     รับ
05 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์     รับ
05 มิ.ย. 2563 ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน     รับ
01 มิ.ย. 2563 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ ไวรัสโคโร     รับ
29 พ.ค. 2563 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการร     รับ
27 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรีย     รับ
26 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือเเนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้สนอาชีพแก่นักเรี     รับ
26 พ.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด     รับ
25 พ.ค. 2563 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ (โนนนารายณ์)     รับ
25 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน กศน.อำเภอบัวเช     รับ
22 พ.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม(ศรีณรงค์)     รับ
22 พ.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด (โนนนารายณ์)     รับ
22 พ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด     รับ
21 พ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ     รับ
12 พ.ค. 2563 การจัดแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมา     รับ
12 พ.ค. 2563 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) อ.โนนนารายณ์     รับ
10 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
08 พ.ค. 2563 ขอส่งรายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ     รับ
05 พ.ค. 2563 เเต่งตั้งประธานตรวจรับพัสดุ(ศรีณรงค์)     รับ
05 พ.ค. 2563 รายงานการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการ รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กศน.อำเภอบัวเชด     รับ
05 พ.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563     รับ
05 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
30 เม.ย. 2563 ส่งแบบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563     รับ
30 เม.ย. 2563 ส่งแบบสำรวจความสมัครใจในการปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง     รับ
28 เม.ย. 2563 ขออนุญาติซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน กศน.อำเภอบัวเชด     รับ
27 เม.ย. 2563 การจัดตั้งและแนวทางกสนดำเนินงานของศุนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. ท่าตูม     รับ
27 เม.ย. 2563 ขอรับการสนับสนุนสื่อเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย (ชุมพลบุรี)     รับ
23 เม.ย. 2563 ตอบแบบสำรวจปัญหาและความต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน (โนนนารายณ์)     รับ
22 เม.ย. 2563 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓     รับ
22 เม.ย. 2563 การจัดทำข้อมูลแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี 2563     รับ
22 เม.ย. 2563 ขอส่งข้อมูลรายงานความต้องการครูในอนาคต     รับ
22 เม.ย. 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ศรีณรงค์     รับ
21 เม.ย. 2563 สำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กศน.อำเภอพนมดงรัก)     รับ
21 เม.ย. 2563 การจัดทำและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๖๓     รับ
20 เม.ย. 2563 เเต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (รัตนบุรี)     รับ
20 เม.ย. 2563 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(ชุมพลบุรี)     รับ
20 เม.ย. 2563 ส่งแผนการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563     รับ
17 เม.ย. 2563 การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี 2563 (พนมดงรัก)     รับ
16 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ DMIS (รัตนบุรี)     รับ
16 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออ     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการภาษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประงบ     รับ
15 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 (กศน.อำเภอบัวเช     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอสำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (ท่าตูม)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนงบประมาณโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ท่าตูม)     รับ
15 เม.ย. 2563 แบบสำรวจความพร้อมและสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอสำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (รัตนบุรี)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนงบประมาณโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รัตนบุรี)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการภาษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประ     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอส่งผลยืนยันการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     รับ
14 เม.ย. 2563 ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ     รับ
09 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฟติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึ     รับ
09 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทนักเรียนและนักศึกษา     รับ
09 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของ     รับ
08 เม.ย. 2563 รายงานผลการรับส่งเสริมเเละสนับสนุนการศึกษานอกระบบเเละตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ย     รับ
08 เม.ย. 2563 ขอส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)ประจำปี     รับ
08 เม.ย. 2563 เชิญเป็นกรรมการประเมินผลพนักงานราชการ     รับ
08 เม.ย. 2563 รายงานการจัดทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) (รัตนบุรี)     รับ
07 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดในรายวิชาเลือกกัญชาเเละกัญชง (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
07 เม.ย. 2563 รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก     รับ
06 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกฯ (ศรีณรงค์)     รับ
03 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของ     รับ
02 เม.ย. 2563 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ     รับ
01 เม.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ใบหักภาษีของพนักงานราชการ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
01 เม.ย. 2563 ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ     รับ
01 เม.ย. 2563 การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
31 มี.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ชุมพลบุรี)     รับ
27 มี.ค. 2563 รายงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ (ศรีณรงค์)     รับ
27 มี.ค. 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก     รับ
26 มี.ค. 2563 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูอาสาสมัคร,ครู กศน.ตำบล,ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้     รับ
26 มี.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานครั้งที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (รัตนบุรี)     รับ
24 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา (อ.เขวาสินรินทร์)     รับ
24 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (รัตนบุรี     รับ
23 มี.ค. 2563 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
23 มี.ค. 2563 แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย(ชุมพลบุ     รับ
20 มี.ค. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อทะเลาะวิวาทของ นักเรียนนั     รับ
19 มี.ค. 2563 สำรวจความต้องการในการจ้างงาน (รัตนบุรี)     รับ
19 มี.ค. 2563 สำรวจความต้องการในการจ้างงาน (พนมดงรัก)     รับ
18 มี.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังควบ     รับ
18 มี.ค. 2563 การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มบำเพ็ยประโยชน์ ปี 2563     รับ
17 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
17 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
13 มี.ค. 2563 การายงานสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 (รัตนบุรี)     รับ
13 มี.ค. 2563 รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ ปี 2563 (โนนนารายณ์)     รับ
11 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     รับ
11 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ(แก้ไข)     รับ
11 มี.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ฝากนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (รัตนบุรี)     รับ
10 มี.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.เขวาสินรินทร์)     รับ
09 มี.ค. 2563 การดำเนินการสำรวจช้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     รับ
06 มี.ค. 2563 การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย กศน.ตำบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
06 มี.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ     รับ
06 มี.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือ กศน.(กศน.ศรีณรงค์)เเก้ไข     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (กศน.อำเภอศรีณรงค์)     รับ
27 ก.พ. 2563 ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (ไป-กลับ)อ.โนนนารายณ์     รับ
26 ก.พ. 2563 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (โนนนารายณ์)     รับ
26 ก.พ. 2563 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
18 ก.พ. 2563 ขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (อำเภอบัวเชด)     รับ
18 ก.พ. 2563 ตอบรับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563 (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 ก.พ. 2563 การยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต(โนนนารายณ์)     รับ
18 ก.พ. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(กศน.ศรีณรงค์) เเก้ไข     รับ
17 ก.พ. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
17 ก.พ. 2563 ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน     รับ
14 ก.พ. 2563 แบบยืนยันและเสนอเเผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
12 ก.พ. 2563 ขออนุเคราะห์วิทยากร     รับ
12 ก.พ. 2563 ขออนุเคราะห์วิทยากร     รับ
11 ก.พ. 2563 ขอส่งข้อมูลลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ.)     รับ
04 ก.พ. 2563 ส่งรายงานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล กศน.เขวาสินรินทร์     รับ
03 ก.พ. 2563 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
01 ก.พ. 2563 ขออนุญาตไปราชการ     รับ
31 ม.ค. 2563 ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563     รับ
31 ม.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
27 ม.ค. 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการ     รับ
23 ม.ค. 2563 แบบกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลก     รับ
23 ม.ค. 2563 รายงานแบบสำรวจความต้องการจำเป็น (Need Assessment) กศน.อ.เขวาสินรินทร์     รับ
21 ม.ค. 2563 ส่งการคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยตามฐานข้อมูล(ชุมพลบุรี)     รับ
21 ม.ค. 2563 คัดเลือกตัวแทนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ฯ พนมดงรัก     รับ
21 ม.ค. 2563 รายงานการจัดทำฐานข้อมูล (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
20 ม.ค. 2563 ขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม     รับ
15 ม.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (อำเภอสังขะ)     รับ
15 ม.ค. 2563 รายงานผลการตอบแบบสอบถาม การฝึกอบรมภาษาจีน (กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์)     รับ
14 ม.ค. 2563 การป้องกันอุบัติช่วงเทศการปีใหม่2563     รับ
13 ม.ค. 2563 รายงานผลการตอบแบบสอบถาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์)     รับ
10 ม.ค. 2563 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร (กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์)     รับ
09 ม.ค. 2563 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
09 ม.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ อำเภอ     รับ
09 ม.ค. 2563 รายงานผลการตอบแบบสอบถาม (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
07 ม.ค. 2563 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
07 ม.ค. 2563 ขออนุญาตไปราชการ (กศน.รัตนบุรี)     รับ
06 ม.ค. 2563 ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (กศน.อำเภอปราสาท)     รับ
06 ม.ค. 2563 ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา อ.โนนนารายณ์     รับ
06 ม.ค. 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้สูง (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อ.โนนนาร     รับ
06 ม.ค. 2563 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปี 2563     รับ
06 ม.ค. 2563 ขอส่งแบบตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูป     รับ
06 ม.ค. 2563 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา (อำเภอเขวาสินรินทร์ )     รับ
06 ม.ค. 2563 ใบสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำหรับผู้บริหาร (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
06 ม.ค. 2563 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
03 ม.ค. 2563 รายงานความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ไตรมาส๔/๒๕๖๒)     รับ
27 ธ.ค. 2562 การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย กศน.ตำบลตาวัง (อำเภอบัวเชด)     รับ
25 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ(ชุมพลบุรี)     รับ
25 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ(ชุมพลบุรี)     รับ
23 ธ.ค. 2562 ส่งแบบรายงานการส่งเสริม/สนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาค ประจำปี ๒๕๖๓(สนมเเก้ไข)     รับ
23 ธ.ค. 2562 ส่งแบบรายงานการส่งเสริม/สนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ประจำปี ๒๕๖๓     รับ
20 ธ.ค. 2562 รายงานจำนวนข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชุม (ศรช.) (สนม)     รับ
20 ธ.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ(ชุมพลบุรี)     รับ
20 ธ.ค. 2562 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๓(เพิ่มเติม)     รับ
20 ธ.ค. 2562 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๓     รับ
20 ธ.ค. 2562 สำรวจข้อมูลเพื่อการวางเเผนประชาสัมพันธ์ (กศน.รัตนบุรี)     รับ
20 ธ.ค. 2562 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563 กศน.เขวาสินรินทร์     รับ
17 ธ.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน     รับ
17 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการ (อำเภอรัตนบุรี)     รับ
17 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (อำเภอรัตนบุรี)     รับ
17 ธ.ค. 2562 รายงานผลการการสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน (สังขะ)     รับ
16 ธ.ค. 2562 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน     รับ
16 ธ.ค. 2562 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (รัตนบุรี)     รับ
16 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
16 ธ.ค. 2562 แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     รับ
16 ธ.ค. 2562 รายงานการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     รับ
16 ธ.ค. 2562 สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล/เเขวง เเละศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) (รัตนบุรี)     รับ
12 ธ.ค. 2562 เชิญประชุมโครงการอบรมการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานสนับสนุน     รับ
09 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (อำเภอสังขะ)     รับ
09 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กศน.อำเภอโนนนารายณ์)     รับ
09 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (อำเภอสังขะ)     รับ
09 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ (อำเภอสังขะ)     รับ