18 ก.ย. 2563 ขอส่งรายงานการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินการจัดอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อ     รับ
15 ก.ย. 2563 ส่งตัวผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ     รับ
14 ก.ย. 2563 ส่งแบบประเมิน การติตามการเปิดภาคเรียน On-Site ฯ     รับ
14 ก.ย. 2563 การเปิดรับฟังความคิดเห็นของงนักเรียน นักศึกษา ฯ (กศน.อำเภอสนม)     รับ
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน     รับ
13 ก.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
10 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศรีณรงค์)     รับ
10 ก.ย. 2563 การเปิดรับฟังความคิดเห็นของงนักเรียน นักศึกษาฯ (ศรีณรงค์)     รับ
10 ก.ย. 2563 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVI     รับ
10 ก.ย. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
10 ก.ย. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
08 ก.ย. 2563 แบบรายงานผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา     รับ
08 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019     รับ
08 ก.ย. 2563 คัดเลือกผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีเด่น เพื่อเข้าประกวดของสถานศึกษาในสังกัดสำนัก     รับ
08 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อส     รับ
08 ก.ย. 2563 เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
03 ก.ย. 2563 การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563(ชุมพลบุรี)     รับ
03 ก.ย. 2563 การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 63     รับ
03 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา     รับ
02 ก.ย. 2563 ส่งเเบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง (ศรีณรงค์)     รับ
02 ก.ย. 2563 ขอส่งแบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา     รับ
01 ก.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
31 ส.ค. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
31 ส.ค. 2563 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (กศน.อำเภอพนมดงรัก)     รับ
26 ส.ค. 2563 ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ     รับ
26 ส.ค. 2563 ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กศน. (กศน.อำเภอสนม)     รับ
25 ส.ค. 2563 ตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กศน. (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
25 ส.ค. 2563 ส่งแบบรายงานแบบติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ฯ     รับ
25 ส.ค. 2563 ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กศน.เพื่อยกระดับคุณภาพ กา     รับ
24 ส.ค. 2563 ขอรับการสนับสนุนสื่อเสริมประกอบการจัดการเรียนการสอน     รับ
18 ส.ค. 2563 ขอคืนเงินงบประมาณ กศน.อ.โนนนารายณ์     รับ
17 ส.ค. 2563 ส่งผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีเด่น ฯลฯ (กศน.อำเภอสนม)     รับ
07 ส.ค. 2563 ตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ชุมพล     รับ
07 ส.ค. 2563 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
03 ส.ค. 2563 ส่งรายชื่อกรรมการ ศส.ปชต.     รับ
28 ก.ค. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลำดวน)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังขะ)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำโรงทาบ)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนม)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศรีณรงค์)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่าตูม)     รับ
24 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จอมพระ)     รับ
23 ก.ค. 2563 ยืนยันจำนวนนักศึกษาทะเบียนเรียนรายวิชากัญชงและกัญชาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด     รับ
22 ก.ค. 2563 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดภัยบุหรี่ จังหวัดสุรินทร์     รับ
22 ก.ค. 2563 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดภัยบุหรี่ จังหวัดสุรินทร์ (รัตนบุรี)     รับ
21 ก.ค. 2563 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการพัมนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สนม)     รับ
21 ก.ค. 2563 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตยุคโควิด - ๑๙(ชุมพลบุรี)     รับ
21 ก.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
20 ก.ค. 2563 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดสุรินทร์     รับ
20 ก.ค. 2563 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ อ.โนนนารายณ์     รับ
20 ก.ค. 2563 ขอยกเลิกโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผน ๓ ปี) ชุมพลบุรี     รับ
20 ก.ค. 2563 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแกนนำต้นแบบสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่     รับ
17 ก.ค. 2563 ยืนยันยอดเงินฝากรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์)     รับ
15 ก.ค. 2563 ส่งเเบบยืนยันยอดเงินฝากรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รัตนบุรี)     รับ
15 ก.ค. 2563 แบบยืนยันยอดเงินฝากรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563อ.โนนนารายณ์     รับ
10 ก.ค. 2563 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ชุทพลบุรี)     รับ
10 ก.ค. 2563 ส่งแบบยืนยันยอดเงินฝากรายได้สถานศึกษา (กศน.อำเภอสำโรงทาบ)     รับ
08 ก.ค. 2563 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     รับ
30 มิ.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
30 มิ.ย. 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓     รับ
29 มิ.ย. 2563 บิดาของข้าราชการ ตำเเหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเสียชีวิต (รัตนบุรี)     รับ
26 มิ.ย. 2563 รายงานแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
26 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภารคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (กศน.ท่าตูม)     รับ
26 มิ.ย. 2563 ข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (สนม)     รับ
26 มิ.ย. 2563 ข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (โนนนารายณ์)     รับ
25 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กศน.ท่าตูม)     รับ
25 มิ.ย. 2563 รายงานแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สำโรงทาบ)     รับ
25 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.     รับ
25 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันศึกษาสังกัด กศน.(ท่าตูม)     รับ
24 มิ.ย. 2563 รายงานการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคที่ 1/2563     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.(ศรีณรงค์)     รับ
24 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ชุมพลบุรี)     รับ
24 มิ.ย. 2563 แผนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (     รับ
23 มิ.ย. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
22 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563     รับ
22 มิ.ย. 2563 รายงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )     รับ
22 มิ.ย. 2563 รายงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด     รับ
22 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ.)อ.โนนนารายณ์     รับ
22 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ศรีณรงค์     รับ
18 มิ.ย. 2563 สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (รัตนบุรี)     รับ
18 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชาการ รอบที่ 5     รับ
17 มิ.ย. 2563 ขอส่งข้อมูลการสำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)     รับ
16 มิ.ย. 2563 แผนการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชนหลักสูตรDigtal literacyและการค้าออนไลน์     รับ
15 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร     รับ
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญท่านเป็นประธานในพิธีปิด     รับ
09 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์ (โนนนารายณ์)     รับ
09 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์ (พนมดงรัก)     รับ
09 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร     รับ
08 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ     รับ
08 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู     รับ
05 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์(สนม)     รับ
05 มิ.ย. 2563 การจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพออนไลน์     รับ
05 มิ.ย. 2563 ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน     รับ
01 มิ.ย. 2563 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ ไวรัสโคโร     รับ
29 พ.ค. 2563 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการร     รับ
27 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรีย     รับ
26 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือเเนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้สนอาชีพแก่นักเรี     รับ
26 พ.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด     รับ
25 พ.ค. 2563 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ (โนนนารายณ์)     รับ
25 พ.ค. 2563 มติการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน กศน.อำเภอบัวเช     รับ
22 พ.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม(ศรีณรงค์)     รับ
22 พ.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด (โนนนารายณ์)     รับ
22 พ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด     รับ
21 พ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ     รับ
12 พ.ค. 2563 การจัดแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมา     รับ
12 พ.ค. 2563 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) อ.โนนนารายณ์     รับ
10 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
08 พ.ค. 2563 ขอส่งรายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ     รับ
05 พ.ค. 2563 เเต่งตั้งประธานตรวจรับพัสดุ(ศรีณรงค์)     รับ
05 พ.ค. 2563 รายงานการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการ รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กศน.อำเภอบัวเชด     รับ
05 พ.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563     รับ
05 พ.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
30 เม.ย. 2563 ส่งแบบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563     รับ
30 เม.ย. 2563 ส่งแบบสำรวจความสมัครใจในการปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง     รับ
28 เม.ย. 2563 ขออนุญาติซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน กศน.อำเภอบัวเชด     รับ
27 เม.ย. 2563 การจัดตั้งและแนวทางกสนดำเนินงานของศุนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. ท่าตูม     รับ
27 เม.ย. 2563 ขอรับการสนับสนุนสื่อเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย (ชุมพลบุรี)     รับ
23 เม.ย. 2563 ตอบแบบสำรวจปัญหาและความต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน (โนนนารายณ์)     รับ
22 เม.ย. 2563 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓     รับ
22 เม.ย. 2563 การจัดทำข้อมูลแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี 2563     รับ
22 เม.ย. 2563 ขอส่งข้อมูลรายงานความต้องการครูในอนาคต     รับ
22 เม.ย. 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ศรีณรงค์     รับ
21 เม.ย. 2563 สำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กศน.อำเภอพนมดงรัก)     รับ
21 เม.ย. 2563 การจัดทำและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๖๓     รับ
20 เม.ย. 2563 เเต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (รัตนบุรี)     รับ
20 เม.ย. 2563 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(ชุมพลบุรี)     รับ
20 เม.ย. 2563 ส่งแผนการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563     รับ
17 เม.ย. 2563 การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี 2563 (พนมดงรัก)     รับ
16 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ DMIS (รัตนบุรี)     รับ
16 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออ     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการภาษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประงบ     รับ
15 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 (กศน.อำเภอบัวเช     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอสำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (ท่าตูม)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนงบประมาณโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ท่าตูม)     รับ
15 เม.ย. 2563 แบบสำรวจความพร้อมและสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอสำรวจความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (รัตนบุรี)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนงบประมาณโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รัตนบุรี)     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการภาษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประ     รับ
15 เม.ย. 2563 ขอส่งผลยืนยันการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     รับ
14 เม.ย. 2563 ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ     รับ
09 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฟติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึ     รับ
09 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทนักเรียนและนักศึกษา     รับ
09 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของ     รับ
08 เม.ย. 2563 รายงานผลการรับส่งเสริมเเละสนับสนุนการศึกษานอกระบบเเละตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ย     รับ
08 เม.ย. 2563 ขอส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)ประจำปี     รับ
08 เม.ย. 2563 เชิญเป็นกรรมการประเมินผลพนักงานราชการ     รับ
08 เม.ย. 2563 รายงานการจัดทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) (รัตนบุรี)     รับ
07 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดในรายวิชาเลือกกัญชาเเละกัญชง (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
07 เม.ย. 2563 รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก     รับ
06 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกฯ (ศรีณรงค์)     รับ
03 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติ และจุดเสี่ยงการก่อการทะเลาะวิวาทของ     รับ
02 เม.ย. 2563 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ     รับ
01 เม.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ใบหักภาษีของพนักงานราชการ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
01 เม.ย. 2563 ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ     รับ
01 เม.ย. 2563 การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
31 มี.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ชุมพลบุรี)     รับ
27 มี.ค. 2563 รายงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ (ศรีณรงค์)     รับ
27 มี.ค. 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก     รับ
26 มี.ค. 2563 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูอาสาสมัคร,ครู กศน.ตำบล,ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้     รับ
26 มี.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานครั้งที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (รัตนบุรี)     รับ
24 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา (อ.เขวาสินรินทร์)     รับ
24 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (รัตนบุรี     รับ
23 มี.ค. 2563 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
23 มี.ค. 2563 แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย(ชุมพลบุ     รับ
20 มี.ค. 2563 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงสำคัญในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการก่อทะเลาะวิวาทของ นักเรียนนั     รับ
19 มี.ค. 2563 สำรวจความต้องการในการจ้างงาน (รัตนบุรี)     รับ
19 มี.ค. 2563 สำรวจความต้องการในการจ้างงาน (พนมดงรัก)     รับ
18 มี.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังควบ     รับ
18 มี.ค. 2563 การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มบำเพ็ยประโยชน์ ปี 2563     รับ
17 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
17 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ     รับ
13 มี.ค. 2563 การายงานสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 (รัตนบุรี)     รับ
13 มี.ค. 2563 รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ ปี 2563 (โนนนารายณ์)     รับ
11 มี.ค. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     รับ
11 มี.ค. 2563 ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ(แก้ไข)     รับ
11 มี.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ฝากนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (รัตนบุรี)     รับ
10 มี.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.เขวาสินรินทร์)     รับ
09 มี.ค. 2563 การดำเนินการสำรวจช้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     รับ
06 มี.ค. 2563 การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย กศน.ตำบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
06 มี.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ     รับ
06 มี.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือ กศน.(กศน.ศรีณรงค์)เเก้ไข     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
28 ก.พ. 2563 ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (กศน.อำเภอศรีณรงค์)     รับ
27 ก.พ. 2563 ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (ไป-กลับ)อ.โนนนารายณ์     รับ
26 ก.พ. 2563 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (โนนนารายณ์)     รับ
26 ก.พ. 2563 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ     รับ
18 ก.พ. 2563 ขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (อำเภอบัวเชด)     รับ
18 ก.พ. 2563 ตอบรับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563 (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
18 ก.พ. 2563 การยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต(โนนนารายณ์)     รับ
18 ก.พ. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(กศน.ศรีณรงค์) เเก้ไข     รับ
17 ก.พ. 2563 ขออนุญาตไปราชการ(ชุมพลบุรี)     รับ
17 ก.พ. 2563 ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน     รับ
14 ก.พ. 2563 แบบยืนยันและเสนอเเผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า (กศน.อำเภอบัวเชด)     รับ
12 ก.พ. 2563 ขออนุเคราะห์วิทยากร     รับ
12 ก.พ. 2563 ขออนุเคราะห์วิทยากร     รับ