รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 /62(เมือง/ปราสาท/ศีขร/ท่าตูม/กาบเชิง/สังขะ/บัวเชด)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ปราสาท 16/06/20 - 13:37
2เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:44
3สังขะ 16/06/20 - 13:56
4กาบเชิง 16/06/20 - 14:30
5ท่าตูม 16/06/20 - 14:50
6ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:04
7บัวเชด 16/06/20 - 15:10
8กาบเชิง 17/06/20 - 09:41
9ปราสาท 17/06/20 - 15:42

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน